Logo
GYMON
Client: Gymon
GYMON

The briefing:

Gymon logotipas